Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager

Personvern

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Akasia barnehage AS

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du / dere har barn i Akasia sine barnehager.


Akasia legger vekt på å være åpen og tydelig på hvordan vi bruker personopplysningene og sikre at det skjer i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og forventningene dine.


Personvernerklæringen vil forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan innhentede opplysninger blir brukt og hvilke alternativer og rettigheter du har vedrørende innhenting av personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder er på vegne av Akasia barnehage AS ansvarlig for selskapets behandling av personalopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres:

 • Navn – barn og foreldre/foresatte
 • Fødselsnummer – barn og foreldre/foresatte
 • Adresse – barn og foreldre/foresatte
 • Kontaktinformasjon – foreldre/foresatte og ev. andre som kan levere/hente barnet i barnehagen
 • Helseopplysninger - barn
 • Barnets utvikling og funksjonsnivå
 • Ev. dokumentasjon på kontakt med hjelpeinstanser

 

Formål med behandlingen:
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre lovpålagte forpliktelser
som barnehageaktør.

 

Vi benytter også opplysningene for sikre et barnehagetilbud basert på samarbeid og for å yte service via e-post, telefon, sms og sosiale medier.

 

Grunnlag for behandlingen:

Dokumenter/opplysninger Lovgrunnlag
Opplysninger vedr. søknad om barnehageplass Artikkel 6, pkt. B
Opplysninger verd. barn med særlig behov for tilrettelegging Lov om barnehager kap. 5 og artikkel &, pkt. B
Helseattest Artikkel 6, pkt A og B
Kartlegging Artikkel 6, pkt. B
Kontaktinformasjon Artikkel 6, pkt. A og B
Samtykkeskjema Artikkel 6, pkt. A og B
Skademelding Artikkel 6, pkt. B
Informasjon til sosialtjenesten og barneverntjenesten Lov om barnehager §§21 og 22

 

Artikkel 6, pkt. A:
«Den registrerte har gitt samtykke til behandling av personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål».

 

Artikkel 6, pkt. B:
«Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning».

 

Innhenting av personopplysninger:
Personopplysninger innhentes i hovedsak fra foreldre/foresatte – enten direkte eller via systemet for søknad om og tildeling av barnehageplass.

 

Opplysninger vedr. barn med særlig behov for tilrettelegging kan komme via instans for utredning og tildeling av spesialpedagogisk hjelp og/eller tilretteleggingsmidler.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter:
Barnehagen overfører nødvendige dokumenter/opplysninger om barnet til skolen i samråd med foreldre.

 

Barnehagen gir nødvendig informasjon til sosialtjenesten og barneverntjenesten i tråd med Lov om barnehager §§ 21 og 22.

 

Sletting av personopplysninger:
Personopplysninger om barn og foreldre/foresatte slettes når barnet slutter i barnehagen.

 

Rettigheter for den registrerte:
Foreldre/foresatte har rett til innsyn i arkivmappen som inneholder personopplysninger om eget barn.

 

Foreldre/foresatte har rett til å få slettet/rettet dokumentasjon som er feilaktig, og ev. klage til tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndighet er i dette tilfellet definert som Datatilsynet.

 

Informasjonssikkerhet:

Dokumenter/opplysninger Oppbevaring

Tilgang

Opplysninger vedr. søknad om barnehageplass I elektroninsk opptakssystem (IST). krever pålogging via ID-portal

Styrer

Områdeleder

Opplysninger vedr. barn med særlig behov for tilrettelegging Låst arkiv

Styrer

pedagogisk leder

Spesialpedagog

Helseattest Låst arkiv

Styrer

Pedagogisk leder

Kartlegging Låst arkiv

Styrer

Pedagogisk leder

Kontaktinformasjon På avdeling

Alle ansatte

Ev. andre foresatte etter samtykke

Samtykkeskjema Låst arkiv

Styrer

Pedagogisk leder

Skademelding Låst arkiv

Styrer

Pedagogisk leder

Informasjon til sosialtjenesten og barneverntjenesten Låst arkiv

Styrer

Pedagogisk leder


Øvrige personale får videreformidlet nødvendig informasjon dersom det er påkrevd at flere har kjennskap til informasjonen for å sikre ivaretakelse av barnets behov.

 

Endringer i erklæringen:
Personvernerklæring for Akasia Barnehage AS vil til enhver tid tilpasses ev. endringer i regler for behandling av personopplysninger.

 

Oppdatert personvernerklæring vil være tilgjengelig på våre nettsider: https://akasiabarnehage.no/


Kontaktinformasjon:
Henvendelser med spørsmål om hvilke opplysninger som er registrert, og henvendelser med anmodning om retting og sletting, kan sende skriftlig til følgende adresser:

 

e-post: behandlingsansvarlig@akasia.no


Postadresse:
Akasia barnehage AS
Postboks 4, Ytre Laksevåg
5848 Bergen

 

Informasjon om lagring av personopplysninger:

Tema: Søknad om barnehageplass


Akasia Barnehage har samordnet opptak med Bergen kommune. Bergen kommune
benytter fagsystemet IST barnehage for søknad om barnehageplass.

 

Fra Bergen kommune sine nettsider:
Barnehage og skole registrerer kontaktopplysninger om barn og foresatte. Opplysningene registreres i fagsystemene IST barnehage- og SFO. Registreringen er hjemlet i Personopplysningsforskriften, Barnehageloven og Opplæringsloven.

 

Navn og adresse vil hver natt korrigeres mot innbyggerregisteret i Bergen. Ved adresseendring er det viktig at foresatte melder dette til Folkeregisteret.

 

Når et barn søker barnehageplass, registreres følgende opplysninger i fagsystemet IST barnehage:

 • Barnets navn, adresse og fødselsnummer
 • Foresattes navn, adresse, fødselsnummer, telefon og eventuelt e-postadresse dersom dette er oppgitt i barnehagesøknaden

Papirdokumentasjon for å få prioritet i til barnehageplass eller redusert barnehagebetaling oppbevares hos Seksjon barnehage. Mapper på barnehagebarnkan ikke overføres til skolen.

 

For ytterligere informasjon om:

 • Innsyn.
 • Kriterier og vilkår
 • Om søknadsprosessen
 • Lover og retningslinjer
 • Melding om avvik

Se informasjon på Bergen kommune sine nettsider

 

Informasjon om lagring av personopplysninger:
Tema: Barn med særskilt behov for tilrettelegging

 

Lov om barnehager §19a. Rett til spesialpedagogisk hjelp:
«Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det.»

 

For barn med særskilt behov for tilrettelegging, lagres følgende personopplysninger i barnehagen:

 

 • Kopi av henvisning til PP-tjenesten:

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger.

 

Dersom foreldre/foresatte eller andre som kjenner barnet, for eksempel barnehagen, er bekymret for utviklingen til barnet, kan barnet henvises til en sakkyndig vurdering hos PP-tjenesten. Hvis barnehagen mener barnet må henvises til PP-tjenesten, innhentes det samtykke fra foreldre/foresatte før henvisning.

 

Kopi av henvisning til sakkyndig vurdering hos PP-tjenesten, sammen med skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte, oppbevares i barnehagens arkiv, som dokumentasjon på foreldre/foresatte/barnehagens vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp.

 

 • Kopi av sakkyndig vurdering:

En sakkyndig vurdering kommer fra PP-tjenesten, og lages dersom foreldre eller andre har meldt inn bekymring for at et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp.


En sakkyndig vurdering består av en utredning og en anbefaling til kommunen om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke.

 

En sakkyndig vurdering danner grunnlag for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp.


Kopi av sakkyndig vurdering oppbevares i barnehagens arkiv, som dokumentasjon på behov for spesialpedagogisk hjelp.

 

 • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp:

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp viser hvilket tilbud barnet skal få, hvor lenge hjelpen skal vare, hvilket timeomfang hjelpen skal ha, hvordan hjelpen skal organiseres og hvilken kompetanse de som gir hjelpen skal ha.

 

Kopi av vedtak oppbevares i barnehagens arkiv, som dokumentasjon på hvilkenhjelp barnet har rett på og som grunnlag for søknad om ekstra ressurser til barnet.


Vedtak oppbevares også som dokumentasjon på antall timer barnet har fått innvilget hjelp. Det totale timetallet må barnehagen oppgi ved rapportering til myndighetene.

 

 • Individuell utviklingsplan:

Individuell utviklingsplan utarbeides for barn under opplæringspliktig alder som mottar spesialpedagogisk hjelp.

 

En individuell utviklingsplan er en plan for det totale tilbudet barnet får i barnehagen. Planen er en dokumentasjon på, og et redskap i det daglige arbeidet med barnet.

 

 • Årsrapport:

Det skal en gang i året utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling.

 

Informasjon om lagring av personopplysninger
Tema: Helseattest


Lov om barnehager, §23 sier følgende om helsekontroll: «Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.»


Formålet med innhenting av erklæring om barnets helse:

 • Sikre at barnehagens ansatte får nødvendig kjennskap til eventuelle fysiskeog/ eller psykiske utfordringer det enkelte barn har og på denne bakgrunn ha mulighet for å legge til rette for et best mulig tilbud tilpasset det enkelte barns behov.

En helseerklæring kan ikke være eldre enn ½ år når barnet starter i barnehagen.


«Erklæring om helsetilstand for barn i Akasia sine barnehager» inneholder
følgende personopplysninger:

 • Barnets navn, adresse og fødselsnummer
 • Foresattes navn, adresse og telefonnummer
 • Kontaktpersoners navn, adresse og telefonnummer. Disse kan benyttes dersom barnet blir syk og må hentes fra barnehagen, og det ikke er mulig å komme i kontakt med foresatte.
 • Barnets fastlege og kontaktinformasjon.
 • Hvilken helsestasjon barnet er tilknyttet.
 • Dokumentasjon på om barnet har fulgt tilbud om vaksinasjon via helsestasjon.
 • Eventuelle helseplager som barnehagen må kjenne til for å ivareta barnets behov.
 • Eventuelt behov for medisinering.

Informasjon om lagring av personopplysninger:
Tema: Kartlegging


Dokumentasjon
Akasia Barnehage dokumenterer det pedagogiske arbeidet som vi utfører, for å sikre at vårt arbeid er i tråd med kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjonen sikrer også at vi ivaretar det enkelte barns behov og gir foreldre/foresatte og personalet viktig informasjon om hva barnet opplever og lærer, og hvordan barnet utvikler seg.

 

Dokumentasjon skjer på flere måter, eksempelvis gjennom fotografering, videoopptak og observasjon.

 

Kartlegging:
For å kunne følge opp og gi det enkelte barn en mulighet til en så god og tilpasset opplæring som mulig, benytter vi ulike kartleggingsverktøy dersom vi vurderer at det er behov for dette.

 

Foreldre/foresatte blir bedt om å ta stilling til dokumentasjon og kartlegging gjennom forespørsel om samtykke.

 

Informasjon om lagring av personopplysninger:
Tema: Kontaktlister


Barnehagen har behov for kontaktlister til barnas foreldre/foresatte, slik at det raskt
kan opprettes kontakt med foreldre/foresatte ved hendelser som krever dette – f.eks.:

 • Sykdom hos barnet
 • Skader
 • Brann
 • Alvorlige hendelser

Kontaktlister inneholder informasjon om foreldre/foresattes navn, adresse, telefon (mobil, privat, jobb) og e-postadresse.

 

Barnehagen kan motta henvendelser fra andre foreldre/foresatte i barnehagen om å få utlevert navneliste med navn på barn og kontaktinformasjon til foreldre/foresatte i barnehagen.


Foreldre/foresatte blir bedt om å ta stilling til om de aksepterer å stå på navneliste som leveres ut til andre foreldre i barnehagen gjennom forespørsel om samtykke.

 

Informasjon om lagring av personopplysninger:
Tema: Samtykkeskjema


Akasia Barnehage ha behov for samtykke fra foreldre/foresatte i ulike sammenhenger. Dette for å kunne handle i samsvar med foreldre/foresattes ønsker.

 

Det innhentes samtykke årlig. Samtykke er frivillig, og foreldre/foresatte kan når som helst endre eller trekke samtykket tilbake.

 

Forespørsel om samtykke omhandler følgende punkter:

 • Dokumentasjon
 • Kartlegging
 • Bildebruk
 • Internett/intranett
 • Media
 • Foreldre/foresattes bilder/film fra barnehagen
 • Turer
 • Kontaktlister
 • Henting

Informasjon om lagring av personopplysninger:
Tema: Skademelding


Akasia Barnehage registrerer skader som oppstår hos barn i barnehagen gjennom internt skadeskjema. Det utarbeides årlig oversikt over skader.

 

Alvorlige skader meldes umiddelbart til forsikringsselskap – i samråd med foreldre/foresatte.

 

Kopi av skadeskjema leveres til foreldre/foresatte.

Nettløsning levert av Digitalbyrået Arego Personvern