Etablere barnehage

Veiledning for etablering av barnehage: krav, kompetanse og lover. Slik kan du starte en barnehage.

Å etablere en barnehage er en betydningsfull oppgave som krever grundig planlegging, nødvendig kompetanse og overholdelse av en rekke lover og forskrifter. På denne siden vil vi gå gjennom viktige trinn i prosessen for å etablere en barnehage og hvordan man kan møte de strenge kravene til økonomi, kompetanse og sikkerhet.

Forberedelse og planlegging

– Gjennomfør en grundig markedsanalyse for å forstå behovet for barnehager i ditt område.
– Utarbeid en solid forretningsplan som inkluderer økonomisk analyse og driftsprognoser.

Kompetansekrav

– Daglig leder må ha relevant utdanning innen pedagogikk eller barnehageledelse.
– Personalet bør også ha riktig pedagogisk kompetanse og erfaring.

Lover og forskrifter

Lover og Forskrifter:

– Barnehageloven: Den viktigste loven som regulerer barnehagedrift, inkludert barnas rettigheter, pedagogisk innhold og tilsyn.
– Plan- og bygningsloven: Krav til bygninger, plassering og tilgjengelighet.
– Forskrift om miljørettet helsevern: Sikrer at innendørsmiljøet er trygt og helsemessig forsvarlig.
– Arbeidsmiljøloven: Sikrer ansattes arbeidsrettigheter og arbeidsmiljø.
– Matloven: Regulerer matservering og hygiene i barnehagen.
– Brann- og eksplosjonsvernloven: Krav til brannsikkerhetstiltak.
– Forskrift om brannforebygging: Detaljerte retningslinjer for brannsikkerhet.

Økonomi og finansiering

– Skaff tilstrekkelig kapital for oppstart, drift og løpende kostnader.
– Utfør en realistisk økonomisk analyse og budsjett for å sikre bærekraftig drift.

Sikkerhet og miljø

– Gjennomfør risikovurderinger og følg nøye med på sikkerhetsaspekter i barnehageområdet.
– Sørg for at lokalene og uteområdet er trygge og tilpasset barnas alder og aktiviteter.

Pedagogisk innhold

– Utvikle et pedagogisk opplegg som fremmer barnas utvikling, læring og trivsel.
– Sikre at personalet er kompetent til å implementere pedagogisk praksis i tråd med gjeldende retningslinjer.

Etablere barnehage

Etablere familiebarnehage

Starter en Familiebarnehage: En Stor Skritt mot Barnas Fremtid

Å starte en familiebarnehage er en meningsfull vei for de som ønsker å gi omsorg, utvikling og læring til barn i en trygg og hjemmekoselig atmosfære. Familiebarnehager opererer i små grupper i private hjem og gir barna en nær og personlig opplevelse. Når din familiebarnehage er klar til å starte, må du søke kommunen om godkjenning. Søknaden må inkludere relevante dokumenter som beskriver pedagogisk opplegg, bemanning, lokaler, og helse- og sikkerhetsforhold.

Barnehageloven stiller følgende krav til familiebarnehager:

 • En familiebarnehage kan godkjennes for maksimalt 5 barn over 3 år som er til stede samtidig. For barn under 3 år kan det være maksimalt 4 barn.
 • Et hjem som er egnet for det, kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt 10 barn over 3 år som er tilstede samtidig. Ved dobbel gruppe må det være to assistenter. Er flertallet av barna under 3 år, må antallet barn reduseres.
 • Det kan settes begrensning ved antall barn i et hjem på grunnlag av hjemmets egnethet.
 • Det er krav om at personalet får ukentlig veiledning av barnehagelærer.

Hos Starte-As.no kan du også lese mer om det å drive barnehage.

Barnehageflytting

Å flytte en barnehage er en spennende, men utfordrende prosess som krever nøye planlegging og koordinering. I tillegg til å sørge for en jevn overgang for barna, er oppussing, renovering og flytting av utstyr og leker avgjørende for å skape et trygt, stimulerende og inspirerende miljø for barna.

Planlegge barnehageflytting

 • Start tidlig med å utarbeide en detaljert flytteplan som inkluderer tidslinjer, ansvar og nødvendige ressurser.
 • Kommuniser åpent med foreldre og ansatte om flytteprosessen, for å skape trygghet og minimere bekymringer.

Oppussing av barnehage

 • Før du flytter inn i det nye lokalet, vurder nøye om det er behov for oppussing eller renovering for å møte barnehagens behov.
 • Skap et inkluderende, lyst og vennlig miljø gjennom farger, møbler og interiørdesign som stimulerer barnas fantasi og læring.

Flytting av utstyr, kontormøbler og leker

 • Lag en detaljert liste over alle utstyr og leker som skal flyttes, og merk dem for enkel identifisering.
 • Kontakt lokale flyttebyrå i Oslo
 • Organiser ressurser og mannskap for å flytte utstyret trygt og effektivt.
 • Sørg for at alt utstyr er i god stand før det flyttes, og erstatt eventuelt slitent eller ødelagt materiell.

Sikkerhet og logistikk

 • Prioriter sikkerhet under hele flytteprosessen med kontorflytting, fra pakking og flyttetransport til utpakking og oppsett.
 • Merk tydelig alle gjenstander og esker med innhold og romlokasjon for en enklere utplassering i det nye lokalet.

Barnas overgang

 • Kommuniser til barna om den kommende flyttingen på en måte som er tilpasset deres alder og forståelsesnivå.
 • Lag en jevn overgang ved å inkludere kjente elementer og rutiner fra det gamle lokalet i det nye miljøet.
 • Involver foreldre i prosessen ved å invitere dem til å bidra med ideer, innsikt og frivillig hjelp under oppussing og flytting.

Gjenåpning og feiring

Marker den vellykkede flyttingen med en spesiell åpningsdag eller feiring, der barn, foreldre og ansatte kan glede seg over det nye miljøet sammen.

Flytting av en barnehage kan være krevende, men med riktig planlegging og nøye utførelse kan det bli en spennende mulighet til å forbedre og revitalisere barnehagens læringsmiljø. Oppussing, renovering og håndtering av utstyr og leker er viktige elementer for å skape et inspirerende og trygt sted for barnas utforskning og utvikling.

 

 

Etablere barnehage